it's safe here

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy) należących do kategorii kosztów: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego. Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania odbywa się w ramach projektu złożonego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.

Zapytanie ofertowe 1/2019 z dnia 18.04.2019:

Zapytanie ofertowe 1/2019 z dnia 18.04.2019

Załączniki dla Oferentów:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.04.2019, godz: 11:30

Informacja o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 18.04.2019r. dotyczącego zakupu usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy), należących do kategorii kosztów: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego. Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma: Ergo Design Sp. z o.o., ul Przemysłowa 13, 30-701 Kraków. Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 18.04.2019r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym linku.

Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 30.04.2019r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.04.2019, godzina 15:40

2.3.5_zadanie2-1.PNG#asset:5213