Regulamin

it's safe here

regulamin sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HS Medical Poland, zawieranych z Kupującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Terminy zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • HS Medical Poland – HS Medical Poland Anna Jany, ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy, NIP PL6342498986, Regon 24078073, zwany także Sprzedającym;
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy HS Medical Poland a Klientem lub Dystrybutorem na podstawie realizowanego zamówienia;
 • Zamówienie – złożone na formularzu zamówienia oświadczenie Kupującego o zamiarze nabycia towarów oferowanych przez HS Medical Poland zawierające nazwę handlową przedmiotu zamówienia, kod produktu, ilość, cenę detaliczną netto właściwą dla aktualnie obowiązującego cennika, informację o dostawie, adres dostawy, uwagi, a także pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby upoważnionej, zwanych Zamawiającym;
 • Kupujący – Klient lub Dystrybutor;
 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć, nabywająca lub która nabyła towary oferowane przez HS Medical Poland;
 • Dystrybutor – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca i dystrybuująca towary oferowane przez HS Medical Poland w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Towar – produkty i akcesoria do produktów oferowane przez HS Medical Poland;
 • Gwarancja (Karta gwarancyjna) – dokument określający zasady gwarancji, zgłoszeń serwisowych, obowiązków użytkownika, a także politykę zwolnienia z odpowiedzialności cywilnoprawnej producenta (HeartSine) w zakresie urządzeń medycznych AED, których HS Medical Poland jest autoryzowanym dystrybutorem;
 • Procedura serwisowa – postępowanie określone w Karcie gwarancyjnej związane z naprawą lub wymianą towaru realizowaną na podstawie przesłanego zawiadomienia na formularzu zgłoszenia serwisowego;
 • Termin płatności – odroczenie terminu zapłaty w zakresie wskazanym na fakturze Sprzedającego zgodnie z oświadczeniem HS Medical Poland;
 • Saldo zadłużenia – kredyt kupiecki (limit) przyznawany Dystrybutorom zgodnie z oświadczeniem HS Medical Poland.

3. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym (HS Medical Poland) a Kupującymi. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją Regulaminu.

§2. Zamówienia i dostawy towaru

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby upoważnione na podstawie stosownego dokumentu (upoważnienie). Zamówienia przesłane na formularzu przyjmowane są w formie mailowej na adres biuro@hsmedical.pl w dni robocze, w godzinach od 9 do 16.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przyjęcia zamówienia i przekazaniu go do realizacji. Ewentualna rezygnacja z zamówienia przesłana na adres biuro@hsmedical.pl zostaje przyjęta, jeżeli jej termin nie przekracza 1 godziny od złożenia zamówienia w przypadku dostaw z terminem płatności lub do chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym HS Medical Poland w przypadku zamówień za przedpłatą.

3. Złożenie zamówienia może zostać poprzedzone zwróceniem się do HS Medical Poland z zapytaniem ofertowym. Przedstawiona oferta w odpowiedzi na zapytanie wiąże Sprzedającego przez okres 14 dni od daty z oferty.

4. HS Medical Poland zobowiązuje się do realizacji zamówień zgodnie z formularzem zamówienia Kupującego. W sytuacji braków asortymentowych HS Medical Poland zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o orientacyjnym terminie dostawy. Opóźnienie w realizacji dostaw, o którym mowa powyżej jest traktowane jako usprawiedliwione i nie powoduje odpowiedzialności HS Medical Poland wobec Kupującego.

5. Kupujący zobowiązuje się do:

 • Formułowania zamówień w sposób precyzyjny,
 • Informowania Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach czy też wadach sprzedanych towarów,
 • Umożliwienia wstępu dla HS Medical Poland na teren, gdzie znajduje się towar w celu dokonania oględzin,
 • Postępowania zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej w szczególności w części Zobowiązania użytkownika.

6. Dystrybutor zobowiązuje się także do:

 • Informowania o wszystkich zmianach istotnych dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności o zmianie danych, adresach dostaw, jak również innych okolicznościach, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić wykonanie umowy,
 • Prowadzenia dystrybucji towarów sprzedawanych przez HS Medical Poland w takim stanie, w jakim zostały otrzymane, bez zmian opakowań, zmiany lub usuwania oznaczeń, instrukcji, znaków handlowych, a także znaków identyfikujących zastosowanych w towarze,
 • Prowadzenie dystrybucji towarów zakupionych od HS Medical Poland w sposób pogłębiający zaufanie odbiorców końcowych (użytkowników) do firmy HS Medical Poland będącej autoryzowanym dystrybutorem HeartSine Technologies Inc. w Polsce.

7. HS Medical Poland zobowiązuje się do:

 • Wykonywania umów sprzedaży z należytą starannością i sumiennością,
 • Dostarczenia zamówionego towaru (w przypadku jego dostępności) w możliwie najkrótszym terminie,
 • Wydawania dokumentu gwarancji w stosunku do produktów HeartSine Technologies Inc., których HS Medical Poland jest autoryzowanym dystrybutorem,
 • Pomocy w razie zgłoszenia roszczeń w stosunku do towaru oferowanego przez HS Medical Poland,
 • Stosowania takich samych reguł odnośnie Kupujących w zakresie polityki dystrybucji, przyznawania kredytu kupieckiego i w określaniu terminów płatności.

8. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych firm przewozowych (kurierskich). HS Medical Poland zobowiązuje się do przygotowania towaru w sposób chroniący go przez uszkodzeniem oraz do jego ubezpieczenia. Koszty dostawy towarów pokrywa Sprzedający, o ile wartość złożonego zamówienia przekracza 1.000,00 zł netto. Zamówienia o wartości poniżej minimum logistycznego dostarczane są na koszt Kupującego. HS Medical Poland doliczy w takim przypadku do wartości towaru na fakturze sprzedaży kwotę 20zł netto za każdą paczkę do 30kg, odpowiadającą poniesionym kosztom.

9. Możliwy jest także po wcześniejszym uzgodnieniu i dokonaniu przedpłaty przez Kupującego na konto HS Medical Poland odbiór osobisty lub własnym transportem. W takim przypadku HS Medical Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru będące następstwem, np. nieprawidłowej dostawy lub wypadku.

10. Termin realizacji zamówienia (w przypadku jego dostępności) wynosi zwyczajowo do 4 dni w przypadku zamówień z dostawą lub 2 dni w przypadku odbioru osobistego lub własnym transportem Kupującego. Termin ten jednak może ulec wydłużeniu na skutek nieprzewidzianych okoliczności, o czym Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. Opóźnienie to jest traktowane jako niezawinione i nie powoduje odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży.

11. Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia odbioru towaru od przewoźnika lub kuriera poprzez pokwitowanie dokumentów przedłożonych przy dostawie, a także dokumentów magazynowych i faktury sprzedaży czytelnym podpisem osoby upoważnionej do odbioru oraz pieczątką firmową zgodną z danymi zawartymi na fakturze. W dniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego towaru pod względem ilościowym, a także poprawności numerów seryjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Kupujący powiadomi Sprzedającego w formie mailowej na adres biuro@hsmedical.pl.

§3. Cennik. Płatności. Polityka dystrybucji

1. Zapłata za zamówiony towar będzie następowała w oparciu o wystawioną przez HS Medical Poland fakturę sprzedaży, przed wydaniem lub po dostawie towarów.

2. Cena towaru określona zostaje w aktualnie obowiązującym cenniku HS Medical Poland. HS Medical Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do cennika, w tym zawężania lub poszerzania asortymentu bez wcześniejszego powiadamiania. Cennik, o którym mowa powyżej nie stanowi oferty handlowej wg. Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Należność za wystawioną fakturę sprzedaży płatna jest przelewem na konto Sprzedającego (wskazane na fakturze) w terminie płatności określonym na fakturze lub za przedpłatą. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

4. Kupujący oświadcza, że jest uprawiony do otrzymywania faktur oraz upoważnia HS Medical Poland do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

5. Kupujący wyraża zgodę na zaliczenie wpłat w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności.

6. Klienci dokonują zamówień towarów wyłącznie w formie za przedpłatą w cenach wynikających z aktualnie obowiązującego cennika HS Medical Poland.

7. Dystrybutorzy, którzy nie nabywali towarów w HS Medical Poland dokonują zamówień towaru wyłącznie w formie za przedpłatą. Określenie terminu płatności oraz salda zadłużenia odbywa się poprzez oświadczenie wystawione przez HS Medical Poland. W przypadku przekroczenia przez Dystrybutora terminu płatności za dostarczony towar przynajmniej z jednej faktury powoduje wstrzymanie przez HS Medical Poland realizacji zamówień Kupującego i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. W przypadku złożenia zamówień, których wartość przekracza przyznany Dystrybutorowi kredyt kupiecki powoduje wstrzymanie ich realizacji i konieczność uregulowania poprzednich należności z faktur sprzedaży lub realizację zamówień w formie za przedpłatą.

8. Dystrybutorzy prowadzący w ramach działalności gospodarczej sprzedaż produktów oferowanych przez HS Medical Poland otrzymują rabat od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku zgodnie z przyjęta polityką dystrybucji.

9. Dystrybutorzy, którzy zrealizowali zamówienia, o których mowa w pkt.7 otrzymują od Sprzedającego oświadczenie o przyznaniu terminu płatności oraz salda zadłużenia (kredytu kupieckiego). Termin płatności i saldo zadłużenia możliwe są do ustalenia także poprzez zawarcie z HS Medical Poland umowy dystrybucji.

10. Termin płatności oraz saldo zadłużenia może ulec zmniejszeniu lub być całkowicie zniesione w przypadku, gdy Dystrybutor posiada w stosunku do HS Medical Poland przeterminowane płatności za wystawione faktury sprzedaży powyżej terminu wymagalności.

§4. Własność sprzedanego towaru

 • Kupujący nabywa własność sprzedanego towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty we wskazanym na fakturze terminie HS Medical Poland ma prawo zażądać zwrotu niezapłaconego towaru. HS Medical Poland ma prawo zażądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, także w przypadku, gdy wartość zwróconego towaru jest niższa od kwoty, jaką Kupujący winien uiścić za zakupiony towar.

§5. Gwarancje. Zgłoszenia serwisowe

1. Wraz z towarem producenta HeartSine Technologies Inc. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument Gwarancji określający zakres uprawnień Kupującego oraz tryb postępowania w przypadku rozpoczęcia procedury serwisowej.

2. W przypadku pozostałego asortymentu dokument Gwarancji wydawany jest przez producenta, dystrybutora lub importera tego towaru.

3. Kupującemu przysługuje prawo do procedury serwisowej poprzez przesłanie w formie mailowej na adres biuro@hsmedical.pl formularza zgłoszenia serwisowego.

4. HS Medical Poland zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania zgłaszającego o orientacyjnym terminie rozpatrzenia zgłoszenia, które jest każdorazowo indywidualnie określane.

5. Warunki zgłoszenia serwisowego zostały określone w dokumentach: karta gwarancyjna, formularz zgłoszenia serwisowego. Druk zgłoszenia dostępy jest w formie elektronicznej (do wydruku) na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.hsmedical.pl lub w siedzibie firmy.

6. Rozpoczęcie procedury serwisowej nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur sprzedaży.

§6. Elektroniczna informacja handlowa

 • Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych firmowych, a także osobowych przez HS Medical Poland w związku z realizacją umów sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

§7. Postanowienia końcowe

1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający i Kupujący wspólnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia sporów związanych z realizacją umów objętych niniejszym Regulaminem dążyć będą do ich polubownego załatwienia. Brak możliwości podjęcia polubownego rozstrzygnięcia skierowane będzie na drogę postępowania sądowego. W tym przypadku organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie HS Medical Poland Anna Jany, ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod domeną www.hsmedical.pl.

4. HS Medical Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszym Regulaminie, a także dokumentach przywołanych w jego treści. W takim przypadku nowy dokument zastępuje poprzedni i zaczyna obowiązywać w chwili jego podpisania przez HS Medical Poland.